Užitečné informace

Cena nemovitosti se stanovuje jednak podle vyhlášky Ministerstva financí ČR (oceňování podle cenového předpisu), nebo jako cena obvyklá (tržní cena nemovitosti). Zjištění ceny nemovitosti se provádí v následujících případech.

 • Dědické řízení
  U dědického řízení se cena zjišťuje pro účely vypořádání dědiců v rámci dědického řízení. Ocenění se provádí dle vyhlášky Ministerstva financí ČR a stanovuje se cena obvyklá nemovitosti (zjištění ceny vychází z porovnání s jinými prodanými nemovitostmi v okolí). Jako vyhláška pro zjištění ceny se uvažuje vyhláška platná k datu úmrtí zůstavitele. Jako stav nemovitosti se uvažuje stav k datu úmrtí zůstavitele. Znalecké posudky opatřují dědicové.
 • Darování nemovitosti
  Znalecký posudek zde slouží jako příloha darovací smlouvy. Cena nemovitosti se stanovuje pro potřeby finančního úřadu ke stanovení darovací daně. Určuje se cena dle cenového předpisu.
 • Prodej a koupě nemovitosti
  Znalecký posudek zde slouží jako příloha kupní smlouvy. Cena nemovitosti se stanovuje pro potřeby finančního úřadu ke stanovení daně z převodu nemovitosti. Daň z převodu nemovitostí je určena buď na základě ceny ve znaleckém posudku nebo dle ceny v kupní smlouvě. Platná cena pro zpracování daně je vždy ta vyšší. Určuje se cena dle cenového předpisu.
 • Zjištění věcného břemena
  S oceněním nemovitostí souvisí i oceňování věcných břemen. Věcná břemena často souvisejí s omezením užívání nemovitosti a jsou vedena v Katastru nemovitostí. Nejčastější věcným břemenem bývá doživotní užívání nemovitosti při převodu z rodičů na děti. Věcná břemena se oceňují pro potřeby upravení ceny při převodu nemovitosti i pro potřeby finančního úřadu.
 • Úvěrové řízení
  Znalecký posudek zde slouží pro zjištění ceny zástavy. Tato cena poté slouží pro potřeby peněžního ústavu. Peněžní ústavy v současné době zjišťují ceny zástavy pomocí smluvních znalců a pomocí vlastních metodik určení ceny. Stanovuje se cena obvyklá.
 • Rozvodové řízení
  Znalecký posudek slouží k vypořádání společného jmění manželů. Pokud se manželé na vypořádání nedohodnou, provede vypořádání soud na návrh některého z manželů. Pokud nemovitost vlastnil jeden z manželů už před vznikem společného jmění manželů, oceňuje se výše vložených prostředků během manželství. Při soudním vypořádání stanovuje soud znalce, který provede ocenění nemovitosti. Jako stav nemovitosti je uvažován stav k datu právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Určuje se cena obvyklá.